منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2069

بیلبورد فرودگاه مهرآبادمشاهده قیمت

یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده این است  که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده و نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند.

رسانه های مشابه

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بجنورد
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بجنورد
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمانشاه
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمانشاه
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه زاهدان
LCD فرودگاه زاهدان
  • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LCD فرودگاه آباد
LCD فرودگاه آباد
  • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شهر کرد
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شهر کرد
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه قشم
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه قشم
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )