منو
تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 10 تا 30 اتوبوس
کد رسانه: O-C-MERN-R1

تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 10 تا 30 اتوبوس

  • شرایط : حداقل دوره قرارداد سه ماهه و حداقل تعداد دستگاه مورد قرارداد 10 دستگاه اتوبوس می باشد . هزینه چاپ و نصب به ازای هر دستگاه اتوبوس با توجه به نوع اتوبوس و طرح مورد نظر جداگانه محاسبه خواهد شد. تعداد انتخابی اتوبوس ها بین 10 تا 30 عدد باید باشد.  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ روی بدنه اتوبوس 6 ماه تمام بدنه
تبلیغ روی بدنه اتوبوس 6 ماه تمام بدنه
  • شرایط  :  اجاره ماهیانه فضای بدنه اتوبوس 1،500،000 تومان اجاره فضای بدنه اتوبوس به ازای یک دوره 9،000،000 تومان هزینه چاپ و نصب و پاکسازی 2،200،000 تومان لازم به ذکر است هر اتوبوس طی یک دوره یکساله به مدت یک ماه در مسیر گردشی ارائه خدمات میکند. قیمت ها به ازای یک دستگاه در دوره های 3و6و12 ماهه محاسبه گردیده است. نصب و اجرا یکبار چاپ برای هر دوره محاسبه گردیده است در صورت لزوم جهت چاپ مجددا محاسبه خواهد شد.  
تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 50 تا 70 اتوبوس
تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 50 تا 70 اتوبوس
  • شرایط  :  حداقل دوره قرارداد سه ماهه و حداقل تعداد دستگاه مورد قرارداد 10 دستگاه اتوبوس می باشد . هزینه چاپ و نصب به ازای هر دستگاه اتوبوس با توجه به نوع اتوبوس و طرح مورد نظر جداگانه محاسبه خواهد شد. تعداد انتخابی اتوبوس ها بین 50 تا 70 عدد باید باشد.  
تبلیغ برروی بدنه اتوبوس بین 70 تا 100 عدد
تبلیغ برروی بدنه اتوبوس بین 70 تا 100 عدد
  • شرایط  :  حداقل دوره قرارداد سه ماهه و حداقل تعداد دستگاه مورد قرارداد 10 دستگاه اتوبوس می باشد هزینه چاپ و نصب به ازای هر دستگاه اتوبوس با توجه به نوع اتوبوس وطرح مورد نظر جداگانه محاسبه خواهد شد. تعداد انتخابی اتوبوس ها بین 70 تا 100 عدد باید باشد.  
تبلیغ روی بدنه اتوبوس 6 ماه پشت اتوبوس
تبلیغ روی بدنه اتوبوس 6 ماه پشت اتوبوس
  • شرایط  :  اجاره ماهیانه فضای بدنه اتوبوس 1،300،000 تومان اجاره فضای بدنه اتوبوس به ازای یک دوره 7،800،000 تومان هزینه چاپ و نصب و پاکسازی 500،000 تومان لازم به ذکر است هر اتوبوس طی یک دوره یکساله به مدت یک ماه در مسیر گردشی ارائه خدمات میکند. قیمت ها به ازای یک دستگاه در دوره های 3و6و12 ماهه محاسبه گردیده است. نصب و اجرا یکبار چاپ برای هر دوره محاسبه گردیده است در صورت لزوم جهت چاپ مجددا محاسبه خواهد شد.  
تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 30 تا 50 اتوبوس
تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس بین 30 تا 50 اتوبوس
  • شرایط  :  حداقل دوره قرارداد سه ماهه و حداقل تعداد دستگاه مورد قرارداد 10 دستگاه اتوبوس می باشد. هزینه چاپ و نصب به ازای هر دستگاه اتوبوس با توجه به نوع اتوبوس و طرح مورد نظر جداگانه محاسبه خواهد شد. تعداد انتخابی اتوبوس ها بین 30 تا 50 عدد باید باشد.  
تبلیغ روی بدنه اتوبوس 3 ماه تمام بدنه
تبلیغ روی بدنه اتوبوس 3 ماه تمام بدنه
  • شرایط  :  اجاره ماهیانه فضای بدنه اتوبوس 1،800،000 تومان اجاره فضای بدنه اتوبوس به ازای یک دوره 5،400،000 تومان هزینه چاپ و نصب و پاکسازی 2،200،000 تومان لازم به ذکر است هر اتوبوس طی یک دوره یکساله به مدت یک ماه در مسیر گردشی ارائه خدمات میکند. قیمت ها به ازای یک دستگاه در دوره های 3و6و12 ماهه محاسبه گردیده است. نصب و اجرا یکبار چاپ برای هر دوره محاسبه گردیده است در صورت لزوم جهت چاپ مجددا محاسبه خواهد شد.  
تبلیغ روی بدنه ی اتوبوس 12 ماه تمام بدنه
تبلیغ روی بدنه ی اتوبوس 12 ماه تمام بدنه
  • شرایط  :  اجاره ماهیانه فضای بدنه اتوبوس 1،000،000 تومان اجاره فضای بدنه اتوبوس به ازای یک دوره 1،200،000 تومان هزینه چاپ و نصب و پاکسازی 2،200،000 تومان لازم به ذکر است هر اتوبوس طی یک دوره یکساله به مدت یک ماه در مسیر گردشی ارائه خدمات میکند. قیمت ها به ازای یک دستگاه در دوره های 3و6و12 ماهه محاسبه گردیده است. نصب و اجرا یکبار چاپ برای هر دوره محاسبه گردیده است در صورت لزوم جهت چاپ مجددا محاسبه خواهد شد.  
تبلیغ روی بدنه ی اتوبوس 3 ماه پشت اتوبوس
تبلیغ روی بدنه ی اتوبوس 3 ماه پشت اتوبوس
  • شرایط  :  اجاره ماهیانه فضای بدنه اتوبوس 1،500،000 تومان اجاره فضای بدنه اتوبوس به ازای یک دوره 4،500،000 تومان هزینه چاپ و نصب و پاکسازی 500،000 تومان لازم به ذکر است هر اتوبوس طی یک دوره یکساله به مدت یک ماه در مسیر گردشی ارائه خدمات میکند. قیمت ها به ازای یک دستگاه در دوره های 3و6و12 ماهه محاسبه گردیده است. نصب و اجرا یکبار چاپ برای هر دوره محاسبه گردیده است در صورت لزوم جهت چاپ مجددا محاسبه خواهد شد.