منو
صداو سیما
کد رسانه: IRIB-Plan

محاسبه میزان پخش و تخفیف قرارداد صدا و سیما سال 97

  • معرفی : تعیین بودجه بهینه و حداکثر پخش برای شما در صدا و سیما در سال 97 بر اساس دستورالعمل و طبقات و اضافه پخشهای صدا و سیما در سال 97  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

برآورد فرکانس حضور براساس پخش و تخفیف  در صدا و سیما برای سال 97
برآورد فرکانس حضور براساس پخش و تخفیف در صدا و سیما برای سال 97
  • معرفی  :  برآورد فرکانس حضور براساس پخش و تخفیف در سال 97 بر اساس دستورالعمل و طبقات و اضافه پخشهای صدا و سیما در سال 97