منو
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
کد رسانه:

تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان

 • متراژ رسانه محیطی : 11   متر مربع
 • ابعاد چاپی : 180*60  
 • شرایط : قیمت ها ماهانه می باشد. حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد.  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تیپ/ جهت : افقی  
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : v1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
 • متراژ رسانه محیطی  :  42   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  60*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  2  
تبلیغ در قطار- دیواره راهرو منتهی به رستوران
تبلیغ در قطار- دیواره راهرو منتهی به رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  2   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  170*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار - پیشخوان رستوران
تبلیغ در قطار - پیشخوان رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  90*90  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  300*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار - کتیبه های بالای پنجره راهرو
تبلیغ در قطار - کتیبه های بالای پنجره راهرو
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  20*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  8  
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  25*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  4  
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  7