منو

مدیریت بازاریابی

 

مدیریت بازاریابی عبارت است از" تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترول برنامه‌های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر بمنظور دستیابی به هدف‌های سازمان، مدیران این حوزه عبارتند از مدیران فروش، محققین بازاریابی، مدیران محصولات، کارشناسان قیمت گذاری و غیر که وظایفی بر این شرح دارند، ایجاد تقاضا برای محصولات سازمان، منظم کردن سطح تقاضا، زمانبندی آن و ارائه مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان. به عبارت ساده می‌توان گفت:" مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضاست وظیفه‌ای وی همان هماهنگ کردن جریان‌های عرضه و تقاضا است."

اگر عرضه کمتر از تقاضا است باید بشرط عدم تغییر شرایط عرضه مواد خام، نیروی انسانی و سرمایه، یا تغییرو افزایش معقول آنها، عرضه افزایش یابد. واگر عرضه بیش از تقاضاست باید با ایجاد انگیزه‌های خرید، القای نیاز، تبلیغات و روشهای پیشبرد فروش، تقاضا افزایش یابد. اگر عرضه معادل تقاضا است این شرایط باید حفظ شود.

در فلسفه مدیریت و بازاریابی فعالیت های بازاریابی سازمانها تحت مفاهیم چند گانه‌ای اداره می‌شوند. که عبارت هستند از مفهوم تولید، مفهوم محصول، مفهوم فروش، مفهوم بازاریابی و مفهوم بازاریابی اجتماعی.

نظامهای بازاریابی و اهداف آن به نظامهای با گرایشات مختلف تقسم می‌شود اعم ازنظام محصول گرا و نظام بازارگرا که اهداف آنها:

به حداکثر رساند مصرف است، بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی بر این باورند که وظیفه بازاریابی باید به حداکثر رساندن مصرف باشد که به نوبه خود تولید، اشتغال و ثروت را به حداکثر می‌رساند.

به حداکثر رساندن رضایت مشتری، بنابراین نظر، هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن رضایت مشتری و نه فقط افزایش کمی مصرف است.

به حداکثر رساندن حق انتخاب، بعضی از بازاریابان براین باورند که هدف سیستم بازاریابی باید به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده باشد.

به حداکثر رساندن کیفیت زندگی، بسیارازمردم براین باورند که هدف سیستم بازاریابی باید ارتقاء کیفیت زندگی باشد. البته این امر فقط محدود به کیفیت، کمیت، موجود بودن و هزینه کالا نیست بلکه کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط زیست را نیزشامل می‌شود.

در مدیریت بازاریابی فرآیندی بمعنی جریان هماهنگ و پیوسته جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و استنباط از آنها و بلاخره اخذ یک نتیجه منطقی از عملیات پردازش است.

در بازاریابی که از زیر مجموعه‌های مدیریت بازرگانی است فرآیند مدیریت بازاریابی بمعنی یک جریان هماهنگ و پیوسته تحقیقات بازاریابی، تعیین اهداف بلند مدت(اجرای)، برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی در زمینه‌های تولید، توضیح، پیشبرد فروش، بسته بندی، خدمات پس ازفروش و غیر برای رسیدن به اهداف و بالاخره نظارت و ارزشیابی و بحث و نقد استراتژیها، برنامه‌های اجرای و دیگر حرکات و تصمیماتی است که در طول فرآیند صورت گرفته و باعث موفقیت یا شکست برنامه‌های اجرائی می‌شود.

 

 

نظر خود را بنویسید

  • هنوز نظری برای این پست ارسال نشده است. اولین نظر را شما ارسال کنید!

نظر خود را بنویسید