منو
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اصفهان
کد رسانه: OT-ESHN-PALET-1346

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اصفهان

  • محور /مکان رسانه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اصفهان  
  • نوع سازه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی )  
  • نشانی کامل : فرودگاه اصفهان  
  • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 200  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه