منو
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تبریز
کد رسانه: OT-TBRZ-PALET-1354

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تبریز

  • محور /مکان رسانه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تبریز  
  • نوع سازه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی )  
  • نشانی کامل : فرودگاه تبریز  
  • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 120  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه