منو
SMD فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OT-THRN-SMD-1332

SMD فرودگاه مهرآباد

  • محور /مکان رسانه محیطی : SMD فرودگاه مهرآباد  
  • نوع سازه محیطی : SMD  
  • نشانی کامل : تهران SMD ترمینال 4 جنب رستوران  
  • متراژ رسانه محیطی : 7   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 0  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه