منو
SMD فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OT-THRN-SMD-1331

SMD فرودگاه مهرآباد

  • محور /مکان رسانه محیطی : SMD فرودگاه مهرآباد  
  • نوع سازه محیطی : SMD  
  • نشانی کامل : تهران سه دستگاه SMD داخل ترمینال 2 و 4 با متراژ 14و6و6 متر مربع  
  • متراژ رسانه محیطی : 26   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 0  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه